Pozvánka na seminár

Najbližšie organizujeme školenie k DPH v týchto termínoch

Termíny Číslo seminára (VS) Miesto konania
27.01.2014 0214 Bratislava
04.02.2014 0314 Bratislava
11.02.2014 0414 Bratislava
30.01.2014 0514 Komárno
 

Bratislava - budova COOP Produkt Slovensko, Mliekarenská 10 (bývala budova SZVD)

Komárno - Bratislavská cesta 4303, areál Slovenských lodeníc, vstup cez strednú vrátnicu, hneď vedľa Univerzity J. Selyeho, vedľa supermarketu TESCA

Prezentácia: od 8.30 do 9.00 hod. Seminár v čase od 9.00 do 14.30 hod.

Účastnícky poplatok: 42,00 euro (ZD = 35,00 euro DPH = 7,00 euro),

Obsahová náplň seminára

1. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2014 – kontrolný výkaz

2. Kontrolný výkaz - povinnosť podať kontrolný výkaz, obsah a správne vyplnenie kontrolného výkazu s uvedenými príkladmi, lehota na podanie kotrolného výkazu, opravný a dodatočný súhrnný výkaz, sankcie

Organizačný garant: Kováčik

mobil: 0903 413 516
tel/fax: 02/53419932
mail: kurzydph@kurzydph.sk, patkov@pobox.sk

Aktuálne informácie o konaniach seminárov: www.kurzydph.sk

Designed by Riot Design, created by Altamira Softworks © 2007

Prihlášku prosím zaslať na adresu: Ing. Štefan Kováčik, Jasovská 13, 851 07 Bratislava
alebo faxom. Najneskôr 1 deň pred konaním príslušného seminára

Záväzná prihláška na seminár číslo : ........................

Firma: ..........................................................................................................................
Adresa vr. PSČ: .........................................................tel: ..............................................
IČO: .............................................. IČ DPH:..................................................................
Priezvisko, meno: ..........................................................................................................
Priezvisko, meno: ..........................................................................................................
Priezvisko, meno: ..........................................................................................................
Priezvisko, meno: ..........................................................................................................

Potvrdzujeme, že účastnícky poplatok za ........ účastníkov v sume ................ EUR bude
uhradený dňa...................... z účtu č.................................. na účet Ing. Štefan Kováčik

v TATRA BANKA, číslo účtu: 2623832881/1100, VS (uveďte číslo seminára)!
na seminár konaný dňa.........................

V .................................. dňa ......................... ..................................................
pečiatka a podpis

Uveďte prosím presnú a úplnú identifikáciu firmy - potrebné pre vyhotovenie faktúry.
Aj v prípade platby v hotovosti je nutné zaslať prihlášku. (v prípade neúčasti sa
poplatok nevracia)

Ing. Štefan Kováčik - semináre - kurzy - školenia   č.Žo-2004/00314/2/VAV, ČŽR: 105-28322

Jasovská 13, 851 07 Bratislava   IČO: 31762247    DIČ: 1025529197  IČ DPH: SK1025529197

Číslo účtu: 2623832881/1100     KS: 0308

počítadlo.abz.cz